این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است .